Om Dalanemodellen

Ideen om å tilby et masterstudium i ledelse i Dalane kom i stand etter at fire initiativtakere satt og drodlet litt rundt utdanning og det at mindre kommuner ofte sliter med å trekke ungdommen hjem igjen etter at de har vært i "storbyen" og studert. Hvorfor ikke flytte utdanningen hit?, var et av spørsmålene som ble stilt. Dermed var frøet sådd. Omtrent samtidig ble landet stengt ned på grunn av pandemien. Universiteter og høyskoler låste dørene, og ideen måtte settes på vent. Mot juletider 2020 så det noe lysere ut. Ikke minst hadde man nå en helt annen erfaring med digitale undervisningsmetoder og bruk av ny teknologi i utdanningene, og aldri hadde det vært lettere å tilby utdanning utenfor de tradisjonelle universitets- og høyskoleområdene. Alt lå med andre ord til rette for å børste støv av ideen igjen. Prosjektet vi i dag kaller Dalanemodellen begynte å ta form, og man begynte å bli mer konkret i valg av hva slags fagretning man skulle gå for. Det måtte favne bredt slik at et tilstrekkelig antall studenter kunne rekrutteres, og det måtte være relevant for både offentlig sektor og privat næringsliv. Valget falt på en mastergrad i ledelse. Flere alternative studier, universiteter og høyskoler ble vurdert, før man valgte å invitere Høyskolen Kristiania til et samarbeid. Når høyskolen tente på ideen, og Dalane Utdanningssenter tok ansvar for den lokal gjennomføringen, ble arbeidet plutselig mye mer konkret og målrettet.

For initiavtivtakerne var det viktig at tilbudet skulle komme hele Dalaneregionen til gode, og at både studenter, deres arbeidstakere og næringslivet ellers skal dra nytte av kompetansehevingen som følger av studieetableringen. Derfor ønsket man at det parallelt med studiet ble opprettet en praktikantordning der studentene får tilbud om en praktikantplass i et lokalt bedriftsstyre. Dette arbeidet pågår nå, og praktikantplassene skal tilgjengelige ved studiestart. For studentene vil deltakelse i praktikantordningen være frivillig, men alle som ønsker det skal få tilbudet. Dermed vil også bedriftene som får en styrepraktikant nyte godt av kompetansen til studenten, samtidig som studenten selv får nyttig erfaring fra ledelse på styrenivå.

Fra den spede begynnelsen våren 2020, til studiet er klar til å ta i mot søkere nå sommeren 2021, har vi fire initiativtakerne jobbet sammen med Høyskolen Kristiania, Dalane Utdanningssenter, Rogaland Fylkeskommune, de fire dalanekommunene, og en rekke lokale næringslivsaktører for å få prosjektet realisert. En av de viktigste oppgavene har vært å få på plass finansiering av Dalanestipendet, som er beskrevet et annet sted på denne nettsiden. I dag kan vi med sikkerhet si at Dalanemodellen har blitt en realitet fordi disse aktørene har bidratt med helt avgjørende støtte. For det fortjener de alle en stor og ektefølt takk!

Nå er Dalanemodellen lansert, og for første gang er det mulig å ta utdanning på mastergradsnivå ved Dalane Utdanningssenter. Vi håper mange finner studietilbudet interessant, og at en full klasse med motiverte mastergradsstudenter møter til studiestart i januar 2022.


Irene Grastveit, Vidar Fredriksen, Kjetil Bentsen og Håvard Hansen